fredag, mars 30, 2012

Från välfärdsstat till korruptionens högborg


Försöker göra objektiv betraktelse:

Från avlyssning och intrång i motståndares datasystem i valrörelser till ministrar som inte betalar TV-licens av ideologiska skäl. En statsminister som i alla lägen säger att demokratin mår bra om debatten lägger sig. En utrikesminister som är involverad i företag som begår folkmord. Så följer kompiskorruption vid försäljning av vårdenheter och nu svårgenomträngliga härvor kring olaglig vapenförsäljning.

Toblerone i all ära men har vi någonsin haft en regering som så idogt arbetat för att förändra genomförandeprocesserna i regeringskansliet?

torsdag, mars 29, 2012

Motion om Öppen Källkod i offentlig förvaltning, del II

Lade igår ut ett utkast till motion (Länk). Via FB och mejl har jag nu fått hjälp av en svärm människor, varav jag speciellt vill nämna "Enligt min humla" och Mattias Friman på "Open Jämtland", men också MEP Amelia Andersdotter.
Främst är det bilagorna som svällt, men en del korrigeringar har även skett i brödtexten.
Jag kan tycka att motionen blivit för lång, men samtidigt ger den en bra genomlysning vilken nytta Öppen Källkod kan göra inom offentlig förvaltning.
Om det finns ytterligare synpunkter, förslag eller exempel på tidigare lyckade projekt tar jag tacksamt emot.


Tanken är att med hjälp av min ersättarplats i kommunfullmäktige lättare få tillgång till den politiska arenan, och därför kan vi troligen nå större framgång eftersom jag börjar lära mig arbetssätt och formalia. (Jag hade inte ens haft möjlighet att skriva motionen om jag inte haft en ersättarplats samt även tjänstgjort då skarpa kommunledamöter varit borta). Planen är att vi kan hjälpas åt att sakta men säkert få genomslag i några kommuner i Jämtland, sen även landstinget. På så vis kan detta sen rulla vidare i fler kommuner och landsting genom att det skapas ytterligare goda referenser.


I det längre perspektivet hoppas jag att om Öppen Källkod börjar få större genomslag inom våra förvaltningar kommer även politikerna sakta men säkert få upp ögonen för att det finns alternativ till att låsa in, patentera, skapa än mer rigida upphovsrättslagar, osv.
Åtminstone för mig hänger dessa saker ihop.
Vänligen
/Anders Widén
Till 2012-03-28
Kommunstyrelsen i Östersund

Motion: Långsiktig IT-strategi : Gå från proprietär programvara till Öppen Källkod.

* Att ta fram en IT-strategi för kommunen att migrera från proprietär och licensierad programvara till Öppen Källkod.
* Att utreda årlig besparing samt över längre period, exv datorers avskrivningstid.
* Att utreda engångskostnad och utbildningsbehov för att byta operativ och programvara.
* Att utreda undantagfall inom förvaltningen som behöver behålla nuvarande system för att klara sin databehandling.  
* Att söka samarbete med andra kommuner, regionförbundet, för att lära men också för att dela strategiska utvecklingskostnader.

Tekniska krav
* Att anpassa användargränssnittet att bli lika enkel att använda som de enklaste kommersiella gränssnitten (Android, iOS för iPad och kommande Win8).
* Total, helst sömlös, interaktion, dokumentutbyte etc med de proprietära system som dominerar marknaden.

Ekonomi och besparingar.
Kostnader för programvara i offentlig förvaltning kan delas upp i flera komponenter, inköp, licenser och dessas administrativa hantering, samt support.

Vid en övergång till Öppen Källkod skulle kostnader för licenshantering helt bortfalla, medan inköpskostnaden kan bortfalla men mer troligt sänkas då det är bra att vid övergång ändå köpa lite hjälp av en distributör.  
Hudiksvalls kommun hävdar att de totalt sett halverar sina datorkostnader genom att gå över till Öppen Källkod.  

Exempel
1) Hudiksvalls kommun har valt att införa Öppen Källkod (Hubuntuprojektet se bil*). Man har även utvecklat ett system för att boota om (laga operativ) så att användarna bara behöver koppla upp datorn mot kommunens dator så sköter sig omstarten/lagningen av operativet automatiskt. (Ett arbete som annars brukar vara tidskrävande för supportavdelningar). Länk Computer Sweden 2012-01-26

2) Den Spanska regionen Extremadura byter ut alla publika datorer till Linux. Det rör sig om 40.000 datorer, dvs regionens alla datorer inom offentlig sektor. Länk TechWorld 2012-01-26

3) Island: All offentlig förvaltning är i färd med att byta till öppen källkod. Länk Prime Minister Office, Iceland


Bakgrund
Två Amerikanska företag, Apple och Microsoft, har de största marknadsandelarna vad gäller operativ samt administrativ programvara till datorer; MS Windows samt Mac iOS. Eftersom de två företagen har satt var sin proprietär standard kan de utan egentlig konkurrens prissätta sina produkter som de vill. Inte minst för offentlig förvaltning blir detta oerhört dyrt.
För att använda dessa operativ och programvaror krävs att de köps in samt att licenser fortlöpande betalas. Trots att licenser betalas tillkommer ytterligare kostnader i form av service, underhåll och support. Till detta kan läggas att själva licenshanteringen är både kostsam och besvärlig för att kommunen inte ska drabbas av kostsamma rättsliga påföljder och böter.

Det finns alternativ i form av Öppen Källkod. Hösten 2012 beräknas öppna operativ att finnas inte bara till datorer utan även till surfplattor och läsplattor.
Öppna operativ och administrativa program utvecklas inom ramen för icke kommersiella organisationer, men i huvudsak är det en rad stora företag som insett att samarbete kring IT minskar utvecklings- och underhållskostnaderna avsevärt. Därför bidrar dessa företag med ytterst stora resurser för att driva utvecklingen inom Öppen Källkod framåt. Några av företagen är Sun och Oracle. Även Google driver många projekt inom Öppen Källkod.  
Alla som använder Öppen Källkod är fria att använda den, fria att modifiera den efter sina specifika behov och även välkomna att delta i vidareutveckling av systemen så att fler kan dra nytta av nya landvinningar./Anders Widén (S)

__________________________________________________________

Bilogor/Länkar

* Lokalt finns Open Jämtland som kan bidra som förmedlingstjänst. Länk http://openjamtland.se/

Fler exempel på besparingar
* München rapporetar att de sparat pengar - och - att de fått mindre problem sedan de gick över till Linux och Open Office. Länk: linux.slashdot.org
* Så sparade Finland miljoner på öppen källkod, länk
http://www.idg.se/2.1085/1.355601/sa-sparade-finland-miljoner-med-openoffice
* I Andalusien använder hela utbildningssektorn öppen källkod. Det lokalt anpassade systemet servar 600 000 elever och 75 000 lärare dagligen. När projektet är slutfört i slutet av 2012, kommer 1,2 miljoner elever och 200 000 lärare att använda det.


Leverantörsoberoende
Genom att man som systemägare har tillgång till byggstenarna för programvaran, är det möjligt att välja leverantör ur ett större spektrum.

Gynnar lokal ekonomi
Genom att välja lokala leverantörer av IT-systemen kan det investerade kapitalet flöda tillbaka in i den lokala ekonomin och gynna lokal tillväxt. Den inbesparade licensavgiften, som i t ex Jämtlands läns landsting uppgår till totalt ca 12% av IT-budgeten (2008) kan användas för att anställa lokal IT-personal.

Väl beprövad
Öppen källkod driver allt från kylskåp till mobiltelefoner, in-car-entertainment system, superdatorer, tvboxar och flygplan.

Öppna dokumentformat
Program byggda på öppen källkod använder per definition öppna standarder för att lagra dokument. Det innebär att lagringen av dokumenten blir framtidssäker även på lång sikt.

* Hubuntu-projektet
Hudiksvalls kommuns skolor har börjat använda datorer med uteslutande öppen källkod. Genom att fasa ut 60-70% av sina befintliga stationära skoldatorer inom tre år, skapar de utrymme i sin skol-IT-budget för att ge alla elever var sin bärbar dator, utan att öka kostnaderna. De stationära datorerna kostar kommunen 4000 kronor per styck i inköp och cirka 4000 kronor per år i drift och underhåll. En totalkostnad över tre år på cirka 16 000 kronor, vilket enligt Lars Furubom är en låg kostnad nationellt sett. Kan nämnas att Sveriges landsting har en medelkostnad om cirka 26 600 kronor per PC och år. Skoldatorerna med Ubuntu Linux kostar 4500 kr på tre år och ger utrymme för att ge varje elev var sin dator. Tidigare hade man en dator per 6-7 elever.


Licenser och underhåll
Enligt en undersökning som Computer Sweden genomfört hos de 10 största myndigheterna i landet kostar licens- och underhållsavgifter staten ungefär en miljard kronor per år. Kommunerna finns inte med i den beräkningen. (http://www.idg.se/2.1085/1.322071/licenser-kostar-staten-en-miljard) - 2010-05-25

Linköpings universitet lägger motsvarande två heltidstjänster för licenshantering: http://www.idg.se/2.1085/1.337954/licenser--alla-it-chefers-mardrom
(Krångliga licensregler leder till överutnyttjande)Programvaror som finns i öppen källkod
* Programvaror som finns i Öppen Källkod Länk http://www.webi.org/
* Open Source Org. Länk http://www.opensource.org/osd.html
* Öppen kontorssvit Open office. Länk http://www.openoffice.org/sv/
* Öppen Kontorssvit Libre office. http://www.libreoffice.org/
* Öppen Källkod, offentlig sektor, avhandling. Länk http://www.kihlstrom.com/oppenkallkodochoffentligsektor/

onsdag, mars 28, 2012

Motion om Öppen Källkod till Kommunen

Är i färd med att skriva motion om att min kommun bör migrera till Öppen Källkod.
Jag avser att sända in motionen inom någon vecka så den hinner diareföras osv till nästa Kommunfullmäktigemöte.


Jag tar tacksamt emot förslag på förtydliganden och förbättringar, helst i form av förenklingar, eftersom det är få i församlingen som är insatta i skillnaden mellan propertiär och öppen källkod.


Jag tar även gärna emot invändningar mot att migrera till Öppen källkod, alltså om det ligger några dolda kostnader, risker etc med att göra det.


Jag väljer att sända motionen till min egen kommun, tanken är sen att via exv kommunförbundet och andra sammarbetsorgan sprida detta vidare över riket.


Vänligen
/Anders W


__________________________________
Till 2012-03-28
Kommunstyrelsen i Östersund

Motion: Långsiktig IT-strategi : Gå från propertiär programvara till Öppen Källkod.

* Att ta fram en IT-strategi för kommunen att migrera från propertiär och licensierad programvara till Öppen Källkod.
* Att utreda årlig besparing samt över längre period, exv datorers avskrivningstid.
* Att utreda engångskostnad och utbildningsbehov för att byta operativ och programvara.
* Att utreda undantagfall inom förvaltningen som behöver behålla nuvarande system för att klara sin databehandling.  
* Att söka samarbete med andra kommuner, kommunförbundet, för att lära men också för att dela strategiska utvecklingskostnader.

Tekniska krav
* Att skapa ett användargränssnitt som gör datorn/surfplattan lika enkel att använda, som de enklaste kommersiella gränssnitten (Android, iOS för iPAd och kommande Win8).
* Total, helst sömlös, interaktion, dokumentutbyte etc med de propertiära system som dominerar marknaden.

Ekonomi och besparingar.
Kostnader för programvara i offentlig förvaltning kan delas upp i flera komponenter, inköp, licenser och dessas administrativa hantering, samt support.

Vid en övergång till Öppen Källkod skulle två av dessa kostnader helt bortfalla; nämligen inköp och licenshantering.
Hudiksvalls kommun hävdar att de totalt sett halverar sina datorkostnader genom att gå över till Öppen Källkod.  

Exempel
1) Hudiksvalls kommun har valt att införa Öppen Källkod. Man har även utvecklat ett system för att boota om (laga operativ) så att användarna bara behöver koppla upp datorn mot kommunens dator så sköter sig omstarten/lagningen av operativet automatiskt. (Ett arbete som annars brukar vara tidskrävande för supportavdelningar). Länk Computer Sweden 2012-01-26

2) Den Spanska regionen Extremadura byter ut alla publika datorer till Linux. Det rör sig om 40.000 datorer, dvs regionens alla datorer inom offentlig sektor. Länk TechWorld 2012-01-26

3) Island: All offentlig förvaltning är i färd med att byta till öppen källkod. Länk Prime Minister Office, Island


Bakgrund
Två Amerikanska företag, Apple och Microsoft, har de största marknadsandelarna vad gäller operativ samt administrativ programvara till datorer; MS Windows samt Mac iOS. Eftersom de två företagen har satt var sin propertiär standard kan de utan egentlig konkurrens prissätta sina produkter som de vill. Inte minst för offentlig förvaltning blir detta oerhört dyrt.
För att använda dessa operativ och programvaror krävs att de köps in samt att licenser fortlöpande betalas. Trots att licenser betalas tillkommer ytterligare kostnader i form av service, underhåll och support. Till detta kan läggas att själva licenshanteringen är både kostsam och besvärlig för att kommunen inte ska drabbas av kostsamma rättsliga påföljder och böter.

Det finns alternativ i form av Öppen Källkod. Hösten 2012 beräknas öppna operativ att finnas inte bara till datorer utan även till surplattor och läsplattor.
Öppna operativ och administrativa program utvecklas inom ramen för icke kommersiella organisationer, men i huvudsak är det en rad stora företag som insett att samarbete kring IT minskar utvecklings- och underhållskostnaderna avsevärt. Därför bidrar dessa företag med ytterst stora resurser för att driva utvecklingen inom Öppen Källkod framåt. Några av företagen är Sun och Oracle. Även Google driver många projekt inom Öppen Källkod.  
Alla som använder Öppen Källkod är fria att använda den, fria att modifiera den efter sina specifika behov och även välkomna att delta i vidareutveckling av systemen så att fler kan dra nytta av nya landvinningar./Anders Widén (S)

__________________________________________________________

Bilogor/Länkar
Programvaror som finns i Öppen Källkod Länk http://www.webi.org/
Open Source Org. Länk http://www.opensource.org/osd.html
Öppen kontorssvit Open office. Länk http://www.openoffice.org/sv/
Öppen Kontorssvit Libre office. http://www.libreoffice.org/
Öppen Källkod, offentlig sektor, avhandling. Länk http://www.kihlstrom.com/oppenkallkodochoffentligsektor/

fredag, mars 16, 2012

True power"All we have to do is awaken the power in the people. The people are unaware, they are not educated to realize that they have power." 
John Lennon

onsdag, mars 07, 2012

Radiointervju, författarskap och konstnärsskap
Lyssna: 11.00 - 11.30 onsdag 07 mar 2012

Första delen av intervjun i programmet Stafettgästen P4 Jämtland. (spola ca 7 min in i programmet)
Bakgrund, hur jag började skriva om Djingis Khan, forska kring pilbågar och ledarskap. Musikval från ungdomen samt ett musikval jag egentligen inte tycker om.

Andra delen av intervjun.
Hur jag började rida för att bättre kunna skriva om rytteri.
Jag kommer ut som bipolär.

fredag, mars 02, 2012

Artists must fight their tormentors


I have published some books. As an author I´ve tried to make statements about the defective copyright laws. Now it will be an art exhibition in my name. I therefore humbly ask for help from pirates and anyone who understands that the laws are wrong, both off and online. I would like to use this art exhibition; the prints, invitations, media relations, etc., that will surround the event to provide a moderate manifestation.


I hope to bring more artists to the awareness that they are just as deceived as those who enjoy their work. We have to become a movement that fights against our tormentors, artists who fully understand that the copyright industry is obsolete.
In the link list below are examples of other artists who are in the fight.I gratefully accept suggestions and proposals on how this manifesto / statement can be improved; shorter and more intellectual hard hitting.

Below my first outline of a program for the exhibition.

Wish u the best
/Anders
______________________________

Concrete illusions


80x60cm Panel/hardboard, 

Polymerized concrete, acrylic.
Anders Widén IRL & Cyberspace 2012


a stolen Art exhibition


Anders Widén
2012


_____________________


My Origin

“Nothing is original. Steal from anywhere that resonates or fuels your imagination. Devour films, music, books, paintings, photographs, poems, dreams, random conversations, architecture, bridges, street signs, trees, clouds, light and shadows. Select things that speak to your soul. If you do this, your theft will be creative. Authenticity is invaluable; originality is non-existent. And don’t bother concealing your thievery. Always remember what Jean-Luc Godard said: ‘It’s not where you take things from — it’s where you take them to.’”


Slaughter remix of Jim Jarmusch by me.

______________


I´m a mesh from the past to now. Everyone is as we are born into a culture. One has to take advantage of it, manage to squeeze startling stuff out of the dull life itself. Otherwise there is nothing but an inflated ego.

______________

The Pirate Party points that we are in the remix era. I argue that we always done remixes, and has been involved in thefts, though artists call it inspiration._______________


What’s so Bad About Stealing?*

# Rembrandt, a master of layers that glows. I rip him off big way.

# Michelangelo´s alfresco on dry plaster of the Sistine Chapel, I pinch but go for concrete.

# In my view comic books came before Rubens, so I knew where he was stealing how to use light to create dynamic and sharp contrasts. His dynamism worth warping? Hell yes!

# There is an unguarded vault to rob: Expressionism. Munch, van Gogh, Matisse, Cezanne, Kandinsky and so forth. Add cross-fertilizing between Picasso's Cubism, brilliant colors of medieval church windows and the smells that hit you when you get off an airplane in central Asia: Bang.My theft runs into bunches of transparent glaze so that the surface transforms into a multi-layer information carrier. On concrete.

I´m an artist. Not a word above is unique and original.


Want to mess with isolated ideas? Check Newton and Einstein, since these geniuses were without history and was not standing on the shoulders of scientists and generations of knowledge before them. 
     
Anders & the swarm, Cyberspace 2012


__________________________________________________________
*Jonathan Barnett  Professor USC Gould School of Law  Los Angeles, CA 90089   United States
___________________________________________________
Links on the subject:


Web


Larry Lessig on laws that choke creativity (TED video)
Rob Reid: The $8 billion iPod  (Ted video)


Who Sampled


Sound Opinins: Rock Plagiarism etc.

Kill Bill, Reference guide


Magazine
Harpers Magazine. "The ecstasy of influence:A plagiarism"


Books
Here Comes Everybody reveals how new technology is changing us from consumers to collaborators, unleashing a torrent of creative production that will transform our world.


Common as Air offers a stirring defense of our cultural commons, that vast store of art and ideas we have inherited from the past that continues to enrich our present. Suspicious of the current idea that all creative work is “intellectual property,” Lewis Hyde turns to America’s founding fathers—men like John Adams, James Madison, and Thomas Jefferson—in search of other ways to value the fruits of human wit and imagination. What he discovers is a rich tradition in which knowledge was assumed to be a commonwealth, not a private preserve. 


Video
Good copy, bad copy


Rip: A remix Manifesto.


Edit:
Mike Masnick: "Patents are doing massive harm to the tech industry" (through Rick F)

copyriot om surfplattor och varför spotifierade böcker är en dystopi.


IDG: Christopher Kullenberg om kreativitet.

_____________________________
Inverterade tankar om remix som förgiftar världen:

Steve Jobs: I sin självbiografi i IDG
– Till mitt sista andetag, och om jag måste spendera de 40 miljarder dollar vi har i kontanter, så kommer jag att bekämpa det här. Jag ska krossa Android, för det är en stulen produkt. Jag är villig att starta ett kärnvapenkrig kring detta

torsdag, mars 01, 2012

Blue on concrete

Second pair of cousins.
When I make paintings that are individuals, but still can hang next to each other, I call them cousins.


2 of 60x40cm Panel/Hardboard. Polymerized concrete, Acrylic. 
Anders Widén 2012