torsdag, januari 22, 2009

Öppet brev till Margareta (m) om FRA

Margareta. Demokrati är inget teparty. Igår hade du och jag en mejlkonversation som visar att ni moderater ständigt slingrar er när det kommer till FRA-lagen. Du besvarade mig som om vi enbart pratade strunt på ett teparty.

Ni moderater påstår att frågorna är som att svara på frågan "Har du slutat att slå din fru".

Det är inte sant. Frågorna är förnuftiga och logiska. Men varför ni moderater upplever dem som jobbiga beror på att FRA-lagen strider mot ditt partis uttalade integritets- och frihetsideal.

Som jag tidigare nämnt svarar både vänstern och miljöpartiet helt korrekt på frågorna. Det måste vara märkligt i din värld att uppleva att vänstern i detta fall är frihetligare än ni moderater.

Vad mer är. När jag pratar mer konstitutionsutskottets ordförande, Berit Andnor (s), uppfattar jag henne som att FRA-lagen strider mot grundlagen. Hon säger vidare att hon och flera andra politiker försökt att få FRA-lagen vilande, bland annat för att riksdagen ska hinna kontrollera FRA-lagen ordentligt, just för att försäkra sig om att den inte strider mot grundlagen.

Trots dessa skarpa invändningar har ditt parti tvingat igenom lagen genom att tvångskvitta ut bland andra Karl Sigfrid (m).

FRA-lagen är ingen tepartyfråga. Med FRA-lagen står vi inför ett paradigmskifte i vår tid; ska vi ha förtroende för varandra eller inte.

Den misstro FRA-lagen föder har redan givit vår demokrati en svår törn. Fortfar ni i total arrogans att genomföra lagen är jag rädd att skadan kan bli irreparabel för lång tid. Ni förstör allt förtroende för politiken som verktyg att försvara vårt demokratiska värdearv.

Du säger själv att brev är brev, oavsett form, ändå påstår du att FRA-lagen i det stycket inte strider mot Europakonventionen; en mycket märklig slutsats. Kanske rentav svagsint.

Jag vet inte i vad mån du tagit del av forskarrapporter som visar att det inte går att spåra terrorister genom sk datamining. Det enda man kan använda FRA:s dator till i terrorismsammanhang är just datamining. Metoden fungerar inte. Det torde vara allmänt känt.

Slutsatsen blir att FRA:s dator och spanande i datatrafiken inte alls kan användas mot terrorism. Allmänhetens följdfråga blir: Varför vill ni politiker då ha tillgång till trafikdata?

Bevisligen kan vi inte skydda oss mot terrrorism, ändå vill ni åt trafikdata. Varför?

Ser du hur denna lag endast föder misstro? Man kan inte jaga terrorister med den, men ändå vill ni ha lagen. Varför?

I stället för att skydda och bevara demokratin eroderar lagen i sig själv vår demokrati inifrån. Vi lever i en galopperande förtroendekris, medborgarna blir allt mer misstänksamma mot er politiker, men också mot institutioner som Försvarets Radioanstallt, polisen och säpo.

Vi kan inte se att ni vill oss väl.

Kostnader. Vi kan bevisligen inte skydda oss mot terrorism denna väg, ändå driver ni igenom lagen. Nästa besvärande post för dig att besvara är varför ni vill dra på oss dessa otroliga och onödiga kostnader. (IT-företagen)


Ni moderater påstår att ni till varje pris vill sänka skatter. Här ålägger ni varje hushåll i Sverige en avsevärd avgift. Eftersom avgiften kommer att tas ut genom IT-företagen och internetoperatörer kan man undra, kommer det att läggas även moms på detta? Om vi räknar på extremfallet i tabellen ovan, skulle det kunna innebära att staten får in dryga 4 miljarder kronor i moms på att genomföra FRA-lagen.

Är det vad ni moderater vill?

Jag ber dig återigen. Svara på frågorna som finns på riksdagssvar.se
Eller. Du slipper besvara dem om du tar ett samtal med Fredrik och får honom på bättre tankar.

Anders Widén, Författare.

Edit: Jag har varit med barnen och inte hunnit uppdatera. Dock, Margareta svarade på detta öppna brev redan efter ca 1 timmer och 11 minuter. kl 11.47 inkom hon med svar som kan läsas på Riksdagssvar.se. Hennes kommentar, kopierad och inklistrad nedan:
Jag besvara detta under protest eftersom jag anser att frågorna är vilseledande och förutfattade. Jag besvara endast för att få slut på påståenden och felaktiga antaganden.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Underbart.

Anonym sa...

Yes - så ska en slipsten dras!

Keep up the work!

Unknown sa...

Jag har en känsla av att det finns bindande 'avtal' som inte finns för oss dödliga att granska, avtal som kanske tvingar oss att 'leverera' information inom en given krets av säkerhetstjänster.

Min misstanke känns än mer krypande konspiratorisk då man ser på utlämnandet av 2 terrorist misstänkta till Egypten - en främmande makt som hämtar på vårt territorium.

Misstanken kring FRA grundar sej bla på de hot som den gode Fredrik satte upp mot sina alliansvänner "FRA skall igenom till varje pris - annars avgår jag", samt att all debatt typ bannlysts.

När Carl Bildt sedan hudflänger ekot för en felsägning på 2 av 14 frågor 'säljer FRA information till diktaturer?' - då saken handlar om lämnar Sverige ut information till främmande makt demokrati eller diktatur.

Och nu då det framkommer tveksamheter kring vem som visste vad inför utlämningen till Egypten - var Anna Lindh den enda som hade detaljkännedom?

Lever vi i en skenvärld? Kanske en skendemokrati ...

Anonym sa...

Välskrivet öppet brev!

Anonym sa...

Mycket bra skrivet Anders.

Lars-Erick Forsgren sa...

Anders, du skriver så bra!
Min hjärna känns just nu som bara en degklump, delvis av influensa, delvis av sorg över dagens politiska situation.

Anders sa...

@ Alla. Tack för uppmuntrande stöd och ord.

Tänk så mycket energi man tvingas lägga på det här! Så mycket kontraproduktiv tid!
Jag har barnböcker att skriva och ett företag att ta hand om.

Men jag känner att vi faktiskt åtminstone måste irritera de här människorna lite grand. Dessa som kallas folkvalda...

För jag inbillar mig att jag gör exakt den nyttan som en envis broms gör på sommaren. irriteras.

men är vi tillräckligt många bromsar som flyger omkring så händer till sist saker!

Björn Felten sa...

Och efter allt det arroganta protesterandet, så visar det sig att hon bara får ett enda rätt (om jag ser rätt i en hast).

Det motsvarar väl ungefär betyget BC / 1 / IG enligt de olika betygsskalor vi haft sedan jag gick i skolan?

Anonym sa...

Anders, detta blir en väldigt lång kommentar men jag blev uppriktigt glad då jag läste om vad Berit Andnor sagt.

I somras skrev jag till ett antal olika ledamöter plus talmannen och KU. berit Andnor var naturligtvis i egenskap av ordf i KU den som också var adressat. Här följer det ursprungsmail jag sände:


GRUNDLAGSFRÅGA

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen. Detta anges uttryckligen i 2 kap. 23 § regeringsformen. Bestämmelsen riktar sig i första hand till lagstiftaren, dvs. riksdagen, som har det primära ansvaret för att den inhemska rätten står i överensstämmelse med konventionen (se Grundlagarna, 2. uppl. Holmberg m.fl. 2. uppl. 2006, s. 184).

Enligt 8 kap. 18 § regeringsformen bör regeringen i vissa fall, enligt vad som där närmare regleras, inhämta yttrande över lagförslag från lagrådet. Lagrådets granskning ska bl.a. avse hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt. Lagrådets yttrande tas alltid in i regeringens proposition som en särskild bilaga.

Av riksdagsordningen följer att talmannen ska vägra ställa proposition om han eller hon finner att ett yrkande strider mot grundlag, se 2 kap. 9 § första stycket. Talmannen är skyldig att motivera ett beslut att vägra ställa proposition.

Jag menar att regeringens proposition 2006/07:63 strider mot Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen.

Den lagrådsgranskning som är gjord, enligt andra stycket ovan, är på många sätt märklig. Lagrådet uttrycker i sitt svar på lagrådsremissen en på många punkter viktig kritik. Denna kritik har dock inte lett till att förslaget ändrats på samtliga de punkter som kritiken omfattar.

I en del av remissvaret är också Justitierådet Thorsson så kritisk att han avger en egen mening. (se nedan under B.)

Trots den kritik som framförs kommer lagrådet till slutsatsen att propositionen kan föreläggas riksdagen för beslut.
Mot detta har jag två huvudinvändningar vilka jag anser vara av sådan karaktär att talmannen, då riksdagen i höst åter skall behandla yrkandet, ska vägra att ställa proposition.

Till detta skall även fogas att det sedan lagrådet gjorde sin granskning har avkunnats ytterligare en dom i Europadomstolen som har direkt betydelse för denna lags utformning. Mer om denna nedan.

Mina två huvudinvändningar är följande:

A. I remissbehandlingen nämns överhuvudtaget inte Europadomstolens dom i målet Segerstedt-Wiberg m.fl mot Sverige 2006-06-06, i vilken Sverige inte anses uppfylla konventionens krav genom den tillsyn som JO, JK, Datainspektionen och Registernämnden bedriver, varken sammantaget eller var och en för sig.

Då förslaget, vad gäller utformningen av effektiva rättsmedel enligt artikel 13, är utformat på motsvarande sätt som i ovanstående dom, kan det antagas att Sverige åter kan komma att fällas för brott mot artikel 13 i konventionen.


Det är även, enligt Europadomstolens fasta praxis, staten som har att visa att det finns ett effektivt rättsmedel.

B. Justitierådet Thorsson angav som sin egen mening följande:
”I det remitterade förslaget undantas inriktningar av signalspaningen som avser regeringens eget underrättelsebehov från tillståndsplikt, och enligt Lagrådets förslag undantas sådan inriktning som har angetts av regeringen eller Regeringskansliet.
Enligt min mening finns det inte grund för att i en reglering som skall uppfylla Europakonventionens krav om skydd för privatliv och korrespondens undanta signalspaning som utförs för regeringens räkning från kravet på rättslig förhandsprövning.”

Den bedömning justitierådet gör stämmer väl överens med den praxis som finns hos Europadomstolen och i denna praxis har samma krav ställts på villkoren för avlyssning av trådlös kommunikation som i fråga om annan telekommunikation (Weber och Saravia mot Tyskland, mål nr 54934/00).

C. Sedan lagrådet genomförde sin granskning har dom i målet Liberty m.fl. mot Storbritannien avkunnats 080701. I denna fälls Storbritannien för brott mot artikel 8 efter bedömningen av en lag om signalspaning/avlyssning som till sin utformning överensstämmer synnerligen väl med den nu föreslagna svenska lagen.

De skillnader som finns utgörs förenklat av att den brittiska lagen inte omfattade en lika stor andel av befolkningen och att den i jämförelse med den svenska lagen även hade en bättre preciserad inriktning.

Trots dessa, för den brittiska lagen positiva skillnader, fälls den alltså i domstolen.

Jag menar mot det ovan anförda och i kombination med vad som i övrigt anförs i Centrum för rättvisas klagomål vid Europadomstolen, att det finns mycket starka skäl att utgå från att även den svenska s.k FRA lagen kommer att fällas vid en prövning och att det förslag riksdagen har att ta ställning till därmed står i strid med regeringsformen 2 kap. 23§.

Jag menar mot ovanstående bakgrund att talmannen, jml. 2 kap. 9 § Riksdagsordningen, ska vägra ställa proposition!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

För att få så mycket kött på benen som möjligt bad jag även Sveriges kanske främste grundlagsexpert, professor Joakim Nergelius, att titta på den tankegång jag utvecklat i mailet. Här hans svar:

Hej Michael,

först nu har jag haft tid att läsa igenom Din lilla skrift. Det är ett mycket skarpsinnigt resonemang som Du för. Dock tror jag, med en lite reservation för punkten c., att det är alltför tekniskt-juridiskt för att talmannen skulle känna sig beredd att vägra ställa proposition. Att lagrådet en gång i tiden, låt vara felaktigt, godkänt lagen gör detta än mer osannolikt. Kommande domstolsprövning(ar) blir nog väsentligt intressantare.

mvh Joakim

Jag tolkar det som att jag har rätt men att jag inte ska ha några förhoppningar på talmannen då denne alltid kan slinka ur greppet genom att skylla på lagrådet.

Vid den här tiden hörde jag väldigt lite av Andnor och det jag hörde då från henne och andra var massor av tveksamhet. Nu har ju riksdagssvar, trots att relativt få ja-sägare svarat redan hunnit visa hur dåliga kunskaperna är på den sidan och det är naturligtvis en förklaring dels till den tveksamhet jag mötte och dels till deras ovilja att svara.

Mot ovanstående bakgrund var det roligt att höra att iaf Andnor tycks ha sett ljuset! Det är fortfarande min bestämda uppfattning att lagen kommer att fällas den dag domstolen tar upp Centrum för rättvisas klagomål så argumentationen är fortsatt giltig.

Anonym sa...

Å herre gud, som svar på fråga 1) svarar hon:

"Nej, det är olagligt.

Alltså på frågan om man KAN använda insamlad data till åsitksregistrering så svarar hon att "nej, det är olagligt".

Jag tänkte kommentera det men det talar ju sitt eget tydliga språk det där så jag avstår.

Björn Felten sa...

@Rikard:

Visst är de väl ändå lite smått gulliga, våra riksdagsledamöter?

Nej man kan INTE göra det, eftersom det är olagligt. Jag avstår från alla analogier som omedelbart poppar upp.

Och dessa människor anser sig alltså vara värda en professors lön -- förutom statsråden då, som är värda två professorslöner.

Får vi, i egenskap av arbetsgivare, verkligen full valuta för de där lönerna?

David sa...

Hon svarar alltså under protest... Nu får de väl banne mig skärpa sig? Hade hon haft den insikt och känsla för detaljer som krävs för att förstå detta komplicerade ämne hade hon tagit frågorna på allvar och skrivit en kommentar till varje fråga där hon förklarar varför den är missvisande.

Hon verkar ju förhålla sig till frågorna, och folket som vill ha svar på dom, med ren lojhet. En sådan har inte i en beslutsfattande roll att göra.

Anders sa...

@ David. Jag är benägen att hålla med dig.
Men nu har jag gett upp hoppet om att just jag (som envis sosse) kan prata just henne till rätta.
Jag har lagt en postning hos Mary (Mina moderata Karameller) att hon får ta över utbildningsarbetet av Margareta.

Mary är ju en förnuftig och bra moderat!
Mary är ju också i full gång att utbilda de sina!

Så får vi hjälpas åt här på nätet!

Anders sa...

@ Alla
Nu har jag läst i kapp.
Ska försöka suga tag i
Michael Gajditzas infallsvinkel kring GRUNDLAGSFRÅGA.
Vet bara inte när jag ska hinna?!

Ska ha det kvar i bakhuvudet om/När jag träffar Berit Andnor (S) igen.
Hon är ju ordf. kontsitutionsutskottet.